Wet BIZ

Op 1 mei 2009 is de experimentenwet Bedrijveninvesteringzone (BiZ) in werking getreden. Deze wet maakt het voor lokale ondernemersorganisaties mogelijk zelf te investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Het BIZ-fonds moet een initiatief van ondernemers zijn en wordt gevuld op basis van een extra heffing op de OZB van alle OZB-plichtigen binnen de vast te stellen BIZ-zone. De OZB wordt, zoals gebruikelijk, geïnd door de gemeente en de totale opbrengst wordt als subsidie door de gemeente uitgekeerd aan het ondernemersfonds. Een BIZ-fonds is uitdrukkelijk van en voor ondernemers en kan alleen op basis van een initiatief van ondernemers zelf worden opgezet.

De wet gaat kortweg over investeringen in schoon, heel en veilig, maar in de wet is in uitgebreider bewoordingen bepaald dat de activiteiten gericht moeten zijn op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander (mede) publiek belang in de openbare ruimte.

Het ondernemersfonds kent een eigen juridische eenheid en mag als vereniging of als stichting worden opgericht en in stand gehouden. Het ondernemersfonds dient voor de investeringen in de bedrijfsomgeving een businessplan voor een periode van vijf jaar op te stellen waarin de ambities en doelstellingen worden verwoord en op hoofdlijnen een uitvoeringsplanning en begroting in zijn opgenomen.

De inhoud van het businessplan mag uitsluitend activiteiten bevatten die aanvullend zijn op de reguliere dienstverlening die de gemeente als organisatie thans al biedt in het openbare gebied van de BIZ. Om een goed beeld te kunnen krijgen van de extra inzet die ondernemers met het fonds willen realiseren, dient met de gemeente een servicelevel agreement (sla) te worden overeengekomen waarin de gemeente vastlegt wat de reguliere dienstverlening is die minimaal geboden wordt voor het openbare gebied.

Op basis van het businessplan van de ondernemersorganisatie stelt de gemeenteraad een BIZ-verordening vast, waarin ook de grenzen van de zone worden vastgelegd. Het businessplan en de begroting vormen de basis voor het vaststellen van de hoogte van de extra OZB-heffing die zal worden geïnd.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Parkmanager
Henriet van den Berg: info@bizopspoorzicht.nl

Huren of kopen - waar kan ik terecht?