BIZ in het kort -
Projectplan
-
FAQ -
Verordening & raadsvoorstel
-
Gemeentelijke stukken -
Nieuws/pers -
Contact
-
Foto's voor en na -

Een welverdiende prijs voor BIZ op Spoorzicht. Ooit beginnen als Pilot en eerste BIZ in Haarlemmermeer.
BIZ betekent Bedrijveninvesteringzone; een manier om verouderde bedrijvenparken weer schoon, heel en veilig te maken door een vorm van parkmanagement waarbij alle ondernemers bijdragen.
De Award voor het Beste BIZ-plan 2016 wordt door Stichting BIZ-Platform NL toegekend aan BIZ-vereniging Spoorzicht in Nieuw-Vennep.
Spoorzicht is een voorbeeld van een verouderd bedrijvenpark met veel leegstand en weinig samenhang tussen de ondernemers. Het is een terrein waar veel verschillende bedrijfsactiviteiten te vinden zijn. Van groothandel tot opslagloods van de timmerman, van grote drukkerij tot instelling voor dagbesteding. Heel gevarieerd.
Er was collectieve beveiliging op vrijwillige basis, maar het aantal deelnemende bedrijven daalde elk jaar opnieuw. In de eerste BIZ-periode vanaf 2012 is er met name fors geïnvesteerd in collectieve beveiliging en cameratoezicht met een forse daling van het aantal incidenten als gevolg.
In 2016 heeft Spoorzicht opnieuw een BIZ-plan aan de 260 bedrijven voorgelegd in een draagvlakmeting en slaagde glansrijk.
In dit nieuwe plan ligt de nadruk op het verder versterken van de veiligheid, maar worden ook lijnen uitgezet voor het verduurzamen van groen en het stimuleren van recycling.
Het groenbeheer op Spoorzicht is van de gemeente overgenomen (met budget!) en een heel nieuwe groenstructuur wordt aangelegd. Daarnaast gaan teams van de instelling voor dagbesteding dagelijks aan de slag om afvalstromen die goed te recyclen zijn, zoals papier, karton en cartridges bij de bedrijven op te halen. Afvalbedrijf Meerlanden haalt dit dan eenmaal per week op bij de centrale locatie. Dit wordt op Spoorzicht opgezet met een combinatie van BIZ en Participatiewet.

Foto van de uitreiking van links naar rechts: Henriët van den Berg (bestuurslid BIZ op Spoorzicht), Gerrie Geijssen (voorzitter BIZ op Spoorzicht), Georgette Steffens (directeur BID Downtown Albany New York) en Taco Kuiper (wethouder Zoetermeer).

LinkedInSluit u aan bij de groep op LinkedIn voor meer informatie.


 

Bekijk hier de foto's van de druk bezochte nieuwjaarsreceptie in Orries Bar, 19 januari jl.

 


Op 1 mei 2009 is de experimentenwet BedrijvenInvesteringsZones (BiZ) in werking getreden. Deze wet maakt het voor lokale ondernemersorganisaties mogelijk zelf te investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Het BIZ-fonds moet een initiatief van ondernemers zijn en wordt gevuld op basis van een extra heffing op de OZB van alle OZB-plichtigen binnen de vast te stellen BIZ-zone. De OZB wordt, zoals gebruikelijk, geïnd door de gemeente en de totale opbrengst wordt als subsidie door de gemeente uitgekeerd aan het ondernemersfonds.
Een BIZ-fonds is uitdrukkelijk van en voor ondernemers en kan alleen op basis van een initiatief van ondernemers zelf worden opgezet.

De wet gaat kortweg over investeringen in schoon, heel en veilig, maar in de wet is in uitgebreider bewoordingen bepaald dat de activiteiten gericht moeten zijn op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander (mede) publiek belang in de openbare ruimte.

Het ondernemersfonds kent een eigen juridische eenheid en mag als vereniging of als stichting worden opgericht en in stand gehouden. Het ondernemersfonds dient voor de investeringen in de bedrijfsomgeving een businessplan voor een periode van vijf jaar op te stellen waarin de ambities en doelstellingen worden verwoord en op hoofdlijnen een uitvoeringsplanning en begroting in zijn opgenomen.

De inhoud van het businessplan mag uitsluitend activiteiten bevatten die aanvullend zijn op de reguliere dienstverlening die de gemeente als organisatie thans al biedt in het openbare gebied van de BIZ-zone. Om een goed beeld te kunnen krijgen van de extra inzet die ondernemers met het fonds willen realiseren, dient met de gemeente een servicelevel agreement (sla) te worden overeengekomen waarin de gemeente vastlegt wat de reguliere dienstverlening is die minimaal geboden wordt voor het openbare gebied.

Op basis van het businessplan van de ondernemersorganisatie stelt de gemeenteraad een BIZ-zoneverordening vast waarin ook de grenzen van de zone worden vastgelegd. Het businessplan en de begroting vormen de basis voor het vaststellen van de hoogte van de extra OZB-heffing die zal worden geïnd.